Alleen samen creëren we vernieuwing in de zorg!

Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Het ZorgpactNoord stimuleert samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten in Groningen en Drenthe.

WAAROM ZORGPACT?

De maatschappij verandert en de zorg verandert mee. Dat vraagt om betere zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Hiervoor is samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact stimuleert de samenwerking tussen deze partijen. Kijk voor meer informatie op www.zorgpact.nl.

ZORGPACTNOORD: ‘SAMEN DELEN IS SAMENWERKEN’

In september 2015 besloten regionale bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, het beroepsonderwijs en de overheid tot oprichting van een regionaal zorgpact, ZorgpactNoord. Het startpamflet vindt u hier.

ZorgpactNoord bundelt sindsdien de krachten van zorg- en welzijnsorganisaties, het beroepsonderwijs en de (lokale) overheid in Groningen en Drenthe. ZorgpleinNoord vervult daarbij de rol van penvoerder en facilitator. Vanuit die rol zet ZorgpleinNoord zich in voor het zichtbaar maken en delen van bestaande en toekomstige samenwerkingsinitiatieven (good practices) in de regio, het bijeenbrengen van (potentiele) samenwerkingspartijen (bijvoorbeeld rond een bepaald thema) en het ophalen en agenderen van knelpunten uit het werkveld bij het samenwerken.

In het najaar van 2016 werd de Regionale Volgspot ontwikkeld, deze is gericht op leren en verbeteren in elke Zorgpactregio middels een gestructureerde dialoog. ZorgpactNoord participeerde in de Pilot Regionale Volgspot.

ONZE REGIONALE AMBITIE

Het beoogde resultaat van ZorgpactNoord is bijdragen aan toekomstbestendige zorg in Groningen en Drenthe. Deze ambitie kan regio-specifiek als volgt ingevuld worden: bijdragen aan een duurzaam leefbare regio die door structurele en strategische samenwerking tussen werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, onderwijsorganisaties, gemeenten en andere relevante partijen gekenmerkt wordt door een geheel van kwalitatief goede en goed afgestemde voorzieningen op het gebied van zorg, wonen, werken en openbaar vervoer.
Kortom; ZorgpactNoord kan gezien worden als een vliegwiel om zaken in de regio gezamenlijk voor elkaar te krijgen en vervolgens zichtbaar te maken. Belangrijk is om hierbij niet alleen naar de drie O’s te kijken maar ook burgers, zorgverzekeraars, woningbouwverenigingen en openbaar vervoersorganisaties erbij te betrekken. Lees hier meer over actiepunten en initiatieven.

Een aantal initiatieven zijn ook koplopers in Groningen en Drenthe. Dat zijn op dit moment Centre of Expertise Healthy Ageing, Tinten Academie, NetwerkZON, Ontwikkeling Leergang Werkbegeleider 2.0 en Zorgcampus Noorderboog. Lees meer over deze koplopers.

NIEUWS

Kenmerken van een koploper

Ik heb een vraag

Ik wil op de hoogte blijven

Publicaties

TWITTER