Voorlichting vraagfinanciering hoger onderwijs 3 november

Het ministerie van OCW organiseert in samenwerking met opleiders in zorg en welzijnsbranches, een voorlichtingsbijeenkomst voor organisaties die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van vraagfinanciering hoger onderwijs.

Het idee achter vraagfinanciering hoger onderwijs is dat werkgevers en (aankomend) beroepskrachten onderdelen van een hogere beroepsopsopleiding rechtstreeks inkopen bij een opleidingsaanbieder die meedoet aan een “experiment”, met ondersteuning van “vouchers” die de overheid hiervoor beschikbaar stelt. Hierdoor kunnen werkgevers meer invloed uitoefenen op het onderwijsprogramma, zodat meer maatwerk wordt geboden.

Bijvoorbeeld om te bereiken dat:

  • Het traject voor volwassenen met ervaring naar een erkend hbo-diploma wordt verkort, doordat het erkennen van verworven competenties beter bij het programmeren van het opleidingstraject wordt geborgd.
  • De relevantie van de opleiding voor de beroepspraktijk wordt verbeterd, doordat het informele leren op de werkplek beter met het formele leren tot een diploma wordt verbonden.
  • Er sneller ingespeeld wordt op vakinhoudelijke ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de vertaling hiervan naar onderwijscurricula, door een grotere inbreng van kennishouders.
  • Zorg- en welzijnsorganisaties zelf het voortouw nemen om het onderwijs te richten op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan veranderingen in het sociaal domein, de toegenomen behoefte aan wijkverpleegkundigen, de invoering van de norm verantwoorde werktoedeling in de Jeugdwet of het wettelijk onderscheid dat gemaakt gaat worden tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen.
  • Er beter wordt aangesloten bij flexibilisering op de arbeidsmarkt, doordat het onderwijs aan te gaan bieden in modules die passen bij de beroepspraktijk.

Wat houdt het experiment in?

Zorg- en welzijnsorganisaties die mee willen doen aan een experiment worden vooraf nauw(er) betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijsprogramma. Dit geldt zowel voor de inhoud van het programma als de wijze waarop dit wordt ingericht. Ook de plaats waar het onderwijs wordt aangeboden, en het tijdstip en de tijdsduur kunnen hierbij worden betrokken.

Doel hiervan is te komen tot opleidingsprogramma’s waaraan daadwerkelijk mensen uit de beroepspraktijk gaan deelnemen. De aanvragen hiervoor dienen voor 1 februari 2017 bij het ministerie van OCW te worden ingediend.

De voorlichtingsbijeenkomsten
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst wordt aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk verteld over de mogelijkheden die vraagfinanciering voor zorg- en welzijnsorganisaties biedt. Hierbij worden bouwstenen aangereikt voor de ontwikkeling van een businesscase die zowel voor de opleidingsaanbieder als werkveld voordelig is.
U bent van harte welkom op de bijeenkomst donderdagmiddag 3 november van 13.00 tot 16.00 uur bij Treslinghuis, Klaprooslaan 120 in Groningen.

De bijeenkomsten worden georganiseerd met zowel het reguliere als particuliere onderwijs en zijn bedoeld voor de gehele sector Zorg & Welzijn. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: vraagfinanciering-ho@minocw.nl

Na opgave ontvangt u een programma en de routebeschrijving.