Alleen samen creëren we vernieuwing in de zorg!

Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. Dat vraagt ook om onderwijs dat daar goed op aansluit. Het ZorgpactNoord stimuleert samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, het beroepsonderwijs en gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe om dit te realiseren.

WAAROM ZORGPACT?

De maatschappij verandert en de zorg verandert mee. Dat vraagt om betere zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Hiervoor is samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact stimuleert de samenwerking tussen deze partijen. Kijk voor meer informatie op www.zorgpact.nl.

ZORGPACTNOORD: ‘SAMEN INNOVEREN IN ZORG EN WELZIJN’

In september 2015 besloten regionale bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, het beroepsonderwijs en de overheid tot oprichting van een regionaal zorgpact, ZorgpactNoord. Het startpamflet vindt u hier.

ZorgpactNoord bundelt sindsdien de krachten van zorg- en welzijnsorganisaties, het beroepsonderwijs en de (lokale) overheid in Groningen en Drenthe. ZorgpleinNoord vervult daarbij de rol van penvoerder en facilitator. Vanuit die rol zet ZorgpleinNoord zich in voor het zichtbaar maken en delen van bestaande en toekomstige samenwerkingsinitiatieven (good practices) in de regio, het bijeenbrengen van (potentiele) samenwerkingspartijen (bijvoorbeeld rond een bepaald thema) en het ophalen en agenderen van knelpunten uit het werkveld bij het samenwerken.

In 2017 is ook de provincie Friesland betrokken bij het Zorgpact Noord (vanwege de fusie tussen Venturaplus en ZorgpleinNoord), zodat een Noordelijke dekking is ontstaan.

ONZE REGIONALE AMBITIE

Het beoogde resultaat van ZorgpactNoord is bijdragen aan toekomstbestendige zorg in Groningen, Friesland en Drenthe. Deze ambitie kan regio-specifiek als volgt ingevuld worden: bijdragen aan een duurzaam leefbare regio die door structurele en strategische samenwerking tussen werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, onderwijsorganisaties, gemeenten en andere relevante partijen gekenmerkt wordt door een geheel van kwalitatief goede en goed afgestemde voorzieningen op het gebied van zorg, wonen, werken en openbaar vervoer.

Kortom; ZorgpactNoord kan gezien worden als een vliegwiel om zaken in de regio gezamenlijk voor elkaar te krijgen en vervolgens zichtbaar te maken. Belangrijk is om hierbij niet alleen naar de drie O’s te kijken maar ook burgers, zorgverzekeraars, woningbouwverenigingen en openbaar vervoersorganisaties erbij te betrekken.